خاک و کیمیا پرویز کلانتری

نمایشگاه حاضر مروری بر زیست هنری پرویز کلانتری است. مسیری که با دوره ی سقاخانه ای آغاز شده و تا متاخرترین آثار وی ادامه میابد. آثار سقاخانه ای کلانتری (در دهه ی ۱۳۴۰) با «اشیاء یافته» شکل گرفته اند و شاید بتوان به سادگی آن ها را تلاشی در راه ثبت زیبایی شناسانه ی باورهای عامه مردمان این سرزمین دانست.

کلانتری پس از آن در دوره ای نه چندان طولانی بر پیکره های انسانی تمرکز می کند (همراه با عشایر)؛ آثاری که کم و بیش یادآوری تصویر سازی های هنرمندند.

دوره ی آثار کاهگلی هنرمند که دیگر امروز در دوره ی کاری وی ارزشی نمادین یافته اند در دهه ی پنجاه آغاز شد. این آثار که در آغاز بر بافت و کارکردهای کارماده ی کاهگل متمرکز بودند اندک اندک و طی دو دهه بدل به بستری برای بازنمایی اندیشه ی سرزمین هنرمند شدند.

کلانتری طی دهه ها فعالیت حرفه ای اش دستور زبان و دایره ی واژگان دیداری متنوعی به کار گرفته است.

با این حال چه آن جا که پس از چندین دهه به سراغ «اشیاء یافته» می رود و با ساعت های قدیمی «در ستایش لُرکا» را می آفریند و چه آن جا که کاهگل هایش بدل به کارماده ای برای تجربیات ریخت شناختی در تحلیل پیکره های انسانی می شود (بام های گلی)٬ چه آن جا که بام و دیوار و دروازه های خانه های کاهگلی همچون تجربیات دیداری «اوج مدرنیسم» در هم می شکند و بناست چیزی تازه زاده شود (گذر و …)٬ چه آثاری که در آن با تحلیل نور و بافت در بناهای ایرانی مواجه ایم (شهر ایرانی) و چه در واپسین مجموعه ی هنرمند (شبانه ها) مدام با آثاری مواجه ایم که خوانش هنرمند را از فرهنگ٬ تاریخ٬ باورها٬ امیدها و هراس های مردمان ایران باز می نمایاند.

علی اتحاد

تاریخ برپایی نمایشگاه
شروع: ۱۷ آبان ۱۳۹۲
پایان: ۶ دی ۱۳۹۲

Did you like this? Share it!

0 comments on “خاک و کیمیا پرویز کلانتری

Comments are closed.