ساعات بازدید

روزهای دو شنبه تا جمعه
۴ الی ۸ بعدازظهر

گالری بوم

تهران، خیابان ولی عصر
خیابان ارمغان غربی، شماره ۱۱
تلفن: ۲۲۰۱۷۵۴۹
ایمیل: info@boomgallery.ir