آرمان گرایی و نقاشی

آثار مسلمیان در این نمایشگاه را دو سری عمده و مرتبط با یکدیگر در بر می گیرند : سری اول پرتره هایی است ار چهره محزون و نمادین زن با تاکید بر حالت اندوهگین چشمان که در مقیاسی بزرگ بر بوم مربع با زمینه رنگی نقش می بندد . سری دوم نقاشی های پیچیده تری مشتمل بر عناصری انتزاعی و فیگوراتیو ، گاه شامل پرتره هاست که در مقیاس با کارهای سری نخست ، ارجاعات تاریخی و فرهنگی بیشتر ، جنبه روایتی گسترده تر و البته کیفیت تاثیر گذاری رمانتیک کمتری دارد.

قدرت چشمگیر هنرمند در سازماندهی این عناصر و تعامل خلاق آنها با فضای خالی به کیفیت پیچیده ای از دیالکتیک شکل و زمینه منتهی می شود که در نقاشی معاصر ایران استثنایی است . سطوح رنگی ، طرح ها ، نقوش و چهره های انسانی در کارهای او بیش ار نیروی بصری ، قدرت استعاری پدید می آورند تا پهنه ای از تفسیر و تاویل بر عرصه نقاشی جاری شود. فیگورها و نقشمایه های تغزلی ارجاعات مکرری نیز به حافظه تاریخی دارند که به مخزن شمایل های ادوار مختلف و مستندات سیاسی و اجتماعی ارتباط می یابند . نتیجه کار نقاشی هایی هستند با درونمایه تراژیک که در عین حال از کیفیت بصری جذاب و درخشانی نیز برخوردارند.

علیرضا سمیع آذر

تاریخ برپایی نمایشگاه
شروع: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
پایان: ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

Did you like this? Share it!

0 comments on “آرمان گرایی و نقاشی

Comments are closed.